Melding doen of een handhavingsverzoek indienen

Stel, u ondervindt hinder of overlast van dat gezellige café of terras bij u in de straat of u ziet  misstanden, waartegen kennelijk niet wordt opgetreden. Bijvoorbeeld drugshandel, illegale bouw, lawaaioverlast, afvaldumping etc. In dat geval is het van belang om te weten dat de overheid zeker sinds 1998 een ‘beginselplicht tot handhaving’ heeft, in geval van een overtreding van de regelgeving.  Dat betekent dat u handhaving kunt afdwingen door het indienen van een handhavingsverzoek.

Handhaving betekent veelal: het opleggen van een dwangsom of het aanzeggen van bestuursdwang. Alleen wanneer de overtreding binnenkort wordt gelegaliseerd of wanneer een actief optreden ‘onevenredig’ zou zijn, mag het bevoegd gezag ervan af zien.

In concreto houdt dit in dat u eerst alle feiten vergaart en vervolgens een schriftelijk algemene wet bestuursrecht Handhavingsverzoekhandhavingsverzoek indient, veelal bij het gemeentebestuur, om op korte termijn over te gaan tot handhaving. In principe dient daarop binnen acht weken te worden gereageerd.

Daaruit blijkt hoe belangrijk uw verzoek is. Het is een prikkel voor het bevoegd gezag om tot actie over te gaan en indien de gemeente dat niet doet creëert u hiermee zelf uw procedure-ingang.
Mocht er na acht weken namelijk geen actie volgen, dan biedt de wet een tweede instrument: de ingebrekestelling. Als het bevoegd gezag binnen veertien dagen na die ingebrekestelling nog steeds niet beslist, dan is men een ‘dwangsom wegens niet tijdig beslissen’ verschuldigd, die oploopt van 20 tot 40 euro per dag. Het maximale bedrag van €1.260,- zou vervolgens een afdoende prikkel moeten zijn, om in ieder geval op schrift te krijgen waarom men wel of niet tot handhaving overgaat. En als ook dat niet werkt, dan bent u niet alleen €1.260,- rijker – een aardige bijkomstigheid,  maar bovenal heeft u zich in ieder geval verzekerd van een ingang bij de rechter.

Een verzoek tot handhaving is al met al een van de belangrijkste instrumenten die een burger of milieugroep tegenwoordig heeft. Mocht u een gevoel hebben ‘van achterkamertjes’, met dit instrument gaan veel luiken open.

Een handhavingsverzoek kunt u indienen als er bijvoorbeeld sprake is van horeca overlast, illegale bouw

 

Stap 1

Waar moet u zijn?

U moet eerst uitzoeken welke overheid u moet benaderen. Bijvoorbeeld:

• gemeente

• provincie

• waterschap

Het is van belang om te weten welke overheid bevoegd is voor een bepaald bedrijf, omdat deze overheid ook verantwoordelijk is voor het toezicht. De Wet milieubeheer bepaalt welke overheid zich bezighoudt met welke bedrijven. Voor de meeste bedrijven geldt dat de gemeente bevoegd is. De gemeente verleent aan die bedrijven dan ook de milieuvergunning. Maar er zijn ook bedrijven die in verband met hun aard en omvang de milieuvergunning van de provincie krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciteitscentrales,stortplaatsen, afvalverwerkers en grote industrieën.  Als u niet weet welke overheid bevoegd is voor een bepaald bedrijf, neem dan contact op met de afdeling Milieu van de gemeente.

Stap 2

U dient een klacht in U kunt beginnen met een klacht in te dienen bij de bevoegde overheid. Dit kunt u bel 1400telefonisch, schriftelijk of per e-mail doen. De bevoegde overheid moet uw klacht in behandeling nemen. Als het om een klacht gaat die bij de provincie thuishoort, kunt u terecht bij het Provincieloket. Een klacht kan anoniem worden ingediend.
Het indienen van een klacht of het doen van een melding is niet noodzakelijk. U kunt ook direct een handhavingsverzoek indienen zoals beschreven bij stap 3

Stap 3

U dient een verzoek tot handhaving in Wanneer uw telefonisch, schriftelijk of digitaal ingediende klacht niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een stap verder gaan en de overheidsinstantie schriftelijk verzoeken handhavend op te treden.  U dient dan een ‘verzoek tot handhaving’ in (zie voorbeeldbrief).
bel 1400Het is daarbij van belang dat u weet of uw klacht gaat over een bedrijf dat een vergunning nodig heeft of dat
moet voldoen aan algemene regels. Bij uw gemeente of het Provincieloket kunt u dat navragen. In de hierna volgende voorbeelden kunt u per situatie lezen wat u in uw verzoek tot handhaving kunt vragen.

Een klacht kunt u eventueel anoniem indienen, een verzoek tot handhaving niet!
BELANGRIJK: in uw brief moet u duidelijk vermelden dat het een handhavingsverzoek is.

Download hier de voorbeeldbrief voor het indienen van een handhavingsverzoek >>>

Rechtshulp bij het indienen van een handhavingsverzoek of bezwaarschrift.

Een handhavingsverzoek kunt u zelf indienen, maar u kunt dat ook laten doen door  een advocaat of via uw rechtsbijstandsverzekering.  U betaalt immer niet voor niks premie! In Amsterdam heeft HABITAT advocaten en juristen  diverse bewonersorganisaties succesvol geadviseerd. HABITAT advocaten & juristen bieden ook gratis een tool aan voor het opstellen van een handhavingsverzoek via hun zelf doen-knop.

Beslissingen

De bevoegde overheid is verplicht om binnen acht weken na de datum van ontvangst, op uw schriftelijke verzoek (tot handhaving) een beslissing te nemen. Als u na deze termijn geen besluit ontvangen hebt, kunt u bij deze overheid een bezwaarschrift indienen. U maakt dan bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing op uw verzoek. Het niet tijdig nemen van een besluit wordt gelijkgesteld met een besluit(= dwangsom bij niet tijdig beslissen’)..

Het geeft u de mogelijkheid om de gemeente of de provincie in gebreke te stellen (artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht, dwangsom bij niet tijdig beslissen) als niet tijdig wordt beslist. Indien de gemeente of provincie na de ingebrekestelling niet tijdig beslist, dan moet er een boete aan u worden betaald.

Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de nationale Ombudsman>>

Download hier het voorbeeld formulier voor een ingebrekestelling >>

Kwaliteit en integriteit overheid

Klik op de bovenstaande afbeelding voor meer informatie over de dwangsom

Bezwaarschrift

Als u wel tijdig bericht hebt ontvangen maar u bent het niet eens met de beslissing, kunt u als u belanghebbend bent bij de beslissing ook een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom.

U moet uw bezwaarschrift voorzien van datum, naam, adres en ondertekening. Ook moet u in het bezwaarschrift een omschrijving geven van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt. De bevoegde overheid moet binnen 10 weken op uw bezwaar beslissen.
U krijgt altijd schriftelijk bericht over de genomen beslissing. In de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld of u beroep kunt instellen, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Voor het indienen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Als sprake is van ‘onverwijlde spoed’ kunt u gelijktijdig met het bezwaarschrift aan de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening vragen.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn kosten verbonden.

Beroep instellen bij de Rechtbank

Als u het niet eens bent met het genomen besluit op uw bezwaarschrijft dan kunt u de rechter vragen om een uitspraak te doen.
Op deze pagina kunt u lezen hoe u dat moet doen >>>

Heel interessant rapport van de Nationale Ombudsman:

helderhandhavenRapport Ombudsman : Helder handhaven

Een burger verzoekt de gemeente tot handhaven, maar er volgt geen actie. Dat komt heel vaak voor en het is frustrerend. In het rapport “Helder handhaven” besteedt de Nationale ombudsman aandacht aan deze situatie. Een van de redenen, volgens de ombudsman, waarom frustraties ontstaan is het feit dat burgers onvoldoende bekend zijn met de procedures en gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor de klagende burger. Soms wordt een handhavingsverzoek door de gemeente genegeerd, of omdat het verzoek niet schriftelijk is ontvangen bij de juiste afdeling helder handhavenof omdat de juiste term niet is genoemd! Tip: vermeld in de brief daarom altijd het woord handhavingsverzoek, dat voorkomt misverstanden.
Vaak winnen groepen een zaak bij de rechter, maar gaat de gemeente daarna toch niet handhaven. De ombudsman wijst op een aantal oorzaken waardoor een gemeente kan besluiten om handhaven uit te stellen, zoals de werkdruk, andere (politieke) prioriteiten of toekomstige wetgeving. De gemeente dient een weloverwogen besluit te nemen en de klager daar goed over te informeren. De ombudsman heeft hierover spelregels opgesteld. Kern van die spelregels is dat gemeenten transparant zijn. Als een gemeente besluit om niet of pas later te handhaven, dan moet duidelijk zijn waarom. Ook moet een gemeente zo mogelijk persoonlijk contact zoeken en uitleg geven over wat een gemeente wel of niet kan doen. Tot slot moet een gemeente onpartijdig zijn en niet alléén oog hebben voor de belangen van de inwoner die brutaal zijn gang is gegaan. De gemeente moet een transparante en onpartijdige afweging van alle belangen maken. De spelregels zijn in het rapport “Helder Handhaven” opgenomen. Klik hier om het hele rapport lezen.

 

 

 
Disclaimer
Deze website is een particulier initiatief. Hiervoor is gekozen omdat veel gemeenten, waaronder Amsterdam, weinig of geen informatie verstrekken over handhavingsverzoeken.
Handhavingsverzoek.nl  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van handhavingsverzoek.nl

Laatste update:  9 maart 2016